Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Gymnázium Pacov

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem Gymnázia Pacov je Město Pacov, zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva města Pacova ze dne 12. 11. 2014. Hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Organizační struktura

Organizační struktura Gymnázia Pacov

4. Kontaktní spojení

Poštovní adresa:

Gymnázium Pacov, Hronova 1079, 395 01 Pacov

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Gymnázium Pacov, Hronova 1079, 395 01 Pacov

Úřední hodiny:

pondělí až pátek

9.00 až 16.00 hod.

(v době prázdnin:

čtvrtek 9.00 až 10.00 hod.)

Adresa internetové stránky:

www.gpacov.cz

Adresa e-podatelny:

gpacov@email.cz

Telefonní čísla:

Telefonní čísla zaměstnanců

I. D. datové schránky: bgjuu72

5. Případné platby lze poukázat

bankovní spojení

Komerční banka

č. účtu: 107-9246890227/0100

6. IČ

03620280

7. DIČ

Gymnázium Pacov není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

schválený rozpočet na rok 2024

střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024 až 2026

školní řád

9. Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně, písemně poštou nebo osobně v kanceláři školy, případně e-mailem. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V případě ústní žádosti oslovený zaměstnanec školy poskytne žadateli informaci bezodkladně, pokud ji má k dispozici.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu (není-li přihlášena k trvalému pobytu adresu bydliště) a adresu pro doručování (pokud se liší od adresy trvalého pobytu nebo bydliště). Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Evidenci žádostí vede administrativní pracovnice školy.

Písemná žádost se podává na adresu: Gymnázium Pacov, Hronova 1079, 395 01 Pacov.

Žádost lze podat osobně v kanceláři školy, prostřednictvím držitele poštovní licence, faxem na čísle +420 565 442 911 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gpacov@email.cz .

Všechna podání budou vedena ve spisové službě.

Nakládání s osobními údaji žadatelů upravuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

11. Opravné prostředky

Odvolání:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti podle § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat (tedy u Gymnázia Pacov), o odvolání rozhoduje nadřízený orgán (tedy Městský úřad města Pacova, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov), kterému Gymnázium Pacov podané odvolání postoupí ve lhůtě do 15 dnů ode dne předložení odvolání. Městský úřad města Pacova rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání Gymnáziem Pacov. Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu.

O odvolání proti odmítnutí žádosti, kterou vyřizoval zástupce ředitele školy nebo třídní učitel, rozhoduje ředitel školy.

Stížnost:

Proti postupu Gymnázia Pacov při vyřizování žádosti lze podat stížnost dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stížnost se podává u Gymnázia Pacov, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zmíněného zákona nebo od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zmíněného zákona. O stížnosti rozhoduje Městský úřad města Pacova.

12. Dokumenty ke stažení

školní strategie

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

program poradenských služeb ve škole

strategie předcházení a řešení školní neúspěšnosti

generální souhlas

formulář žádosti o uvolnění z tělesné výchovy

formulář oznámení o jednorázovém uvolnění z výuky

formulář oznámení o pravidelném uvolňování z výuky

žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

13. Popisy postupů – návody při řešení životních situací

služby veřejné správy

14. Předpisy

nejdůležitější právní předpisy:

zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád)

15. Úhrady za poskytování informací

Gymnázium Pacov poskytuje informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně.

16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv nejsou k poskytování povinným subjektem potřebné.

Výhradní licence Gymnázium Pacov neposkytuje.

17.Výroční zpráva

o činnosti Gymnázia Pacov, p. o. (dále Gymnázia Pacov)

v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

za rok 2012

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Gymnázium Pacov následující údaje:

 1. V roce 2012 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 2. V roce 2012 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 3. V roce 2012 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 4. V roce 2012 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 5. V roce 2012 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Gymnázia Pacov při vyřizování žádosti o informace.
 6. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=106~2F1999&part=&name=&rpp=15#seznam.

V Pacově dne 31. 1. 2013

za rok 2013

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Gymnázium Pacov následující údaje:

 1. V roce 2013 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 2. V roce 2013 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 3. V roce 2013 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 4. V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 5. V roce 2013 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Gymnázia Pacov při vyřizování žádosti o informace.
 6. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=106~2F1999&part=&name=&rpp=15#seznam.

V Pacově dne 21. 1. 2014

za rok 2014

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Gymnázium Pacov následující údaje:

 1. V roce 2014 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 2. V roce 2014 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 3. V roce 2014 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 4. V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 5. V roce 2014 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Gymnázia Pacov při vyřizování žádosti o informace.
 6. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=106~2F1999&part=&name=&rpp=15#seznam.

V Pacově dne 5. 1. 2015

za rok 2015

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Gymnázium Pacov následující údaje:

 1. V roce 2015 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 2. V roce 2015 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 3. V roce 2015 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 4. V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 5. V roce 2015 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Gymnázia Pacov při vyřizování žádosti o informace.
 6. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=106~2F1999&part=&name=&rpp=15#seznam.

V Pacově dne 29. 1. 2016

za rok 2016

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Gymnázium Pacov následující údaje:

 1. V roce 2016 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 2. V roce 2016 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 3. V roce 2016 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 4. V roce 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 5. V roce 2016 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Gymnázia Pacov při vyřizování žádosti o informace.
 6. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=106~2F1999&part=&name=&rpp=15#seznam.

V Pacově dne 10. 1. 2017

za rok 2017

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Gymnázium Pacov následující údaje:

 1. V roce 2017 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 2. V roce 2017 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 3. V roce 2017 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 4. V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 5. V roce 2017 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Gymnázia Pacov při vyřizování žádosti o informace.
 6. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=106~2F1999&part=&name=&rpp=15#seznam.

V Pacově dne 8. 1. 2018

za rok 2018

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Gymnázium Pacov následující údaje:

 1. V roce 2018 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 2. V roce 2018 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 3. V roce 2018 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 4. V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 5. V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Gymnázia Pacov při vyřizování žádosti o informace.
 6. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=106~2F1999&part=&name=&rpp=15#seznam.

V Pacově dne 15. 1. 2019

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V Pacově dne 25. 2. 2019

za rok 2019

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Gymnázium Pacov následující údaje:

 1. V roce 2019 byla podána 1 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 2. V roce 2019 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 3. V roce 2019 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 4. V roce 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 5. V roce 2019 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Gymnázia Pacov při vyřizování žádosti o informace.
 6. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=106~2F1999&part=&name=&rpp=15#seznam.

V Pacově dne 6. 1. 2020

za rok 2020

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Gymnázium Pacov následující údaje:

 1. V roce 2020 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 2. V roce 2020 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 3. V roce 2020 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 4. V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 5. V roce 2020 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Gymnázia Pacov při vyřizování žádosti o informace.
 6. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=106~2F1999&part=&name=&rpp=15#seznam.

V Pacově dne 7. 1. 2021

za rok 2021

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Gymnázium Pacov následující údaje:

 1. V roce 2021 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 2. V roce 2021 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 3. V roce 2021 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 4. V roce 2021 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 5. V roce 2021 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Gymnázia Pacov při vyřizování žádosti o informace.
 6. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=106~2F1999&part=&name=&rpp=15#seznam.

V Pacově dne 26. 1. 2022

za rok 2022

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Gymnázium Pacov následující údaje:

 1. V roce 2022 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 2. V roce 2022 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 3. V roce 2022 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 4. V roce 2022 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 5. V roce 2022 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Gymnázia Pacov při vyřizování žádosti o informace.
 6. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=106~2F1999&part=&name=&rpp=15#seznam.

V Pacově dne 3. 1. 2023

za rok 2023

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Gymnázium Pacov následující údaje:

 1. V roce 2023 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 2. V roce 2023 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 3. V roce 2023 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 4. V roce 2023 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 5. V roce 2023 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Gymnázia Pacov při vyřizování žádosti o informace.
 6. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=106~2F1999&part=&name=&rpp=15#seznam.

V Pacově dne 4. 1. 2024

To top