Školní poradenské pracoviště

1.         Základní informace

Poradenské služby jsou na Gymnáziu Pacov zajišťovány školním poradenským pracovištěm (dále jen ŠPP) a jsou poskytovány bezplatně všem žákům, učitelům a rodičům, resp. zákonným zástupcům žáků.

Program ŠPP se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění.

Činnost ŠPP zajišťují výchovná poradkyně a školní metodička prevence, které úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, předsedy předmětových komisí, s vedoucími pracovníky školy a ev. s učiteli odborných předmětů.

2.       Cíle školního poradenského pracoviště

Obecným cílem ŠPP je ucelená péče o žáky i o pedagogy z pohledu bio-psychosociálního rozvoje osobnosti. Cílem služby je zajistit ve škole bezpečné klima pro všechny žáky a zaměstnance a v případě potřeby nabídnout řešení problémů jak v oblasti vzdělávání a výchovy, tak v oblasti osobního vývoje.

Konkrétní cíle školního poradenského pracoviště:

 • realizovat screening žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • účelně poskytovat podpůrná opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a průběžně sledovat a vyhodnocovat jejich účinnost
 • důsledně uplatňovat strategii prevence a řešení školní neúspěšnosti
 • uplatňovat metody kariérového poradenství a diferencovat jeho zaměření podle ročníků studia
 • budovat příznivé sociální klima ve škole i ve třídách
 • podporovat vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • rozšiřovat průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi o nové metody a formy podpory
 • zajistit včasnou intervenci při výskytu aktuálních problémů žáků, třídních kolektivů i zaměstnanců školy
 • předcházet všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace (Program prevence šikany)
 • jednou ročně, zpravidla v závěru školního roku, vyhodnotit účinnost Minimálního preventivního programu, Plánu školního metodika prevence, Plánu výchovného poradce a Plánu kariérového poradce
 • poskytovat metodickou podporu učitelům pro řešení náročných pedagogických situací
 • rozšiřovat spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci i mezi školou a školskými poradenskými zařízeními

3.       Personální zabezpečení školních poradenských služeb

Školní metodička prevence:

Mgr. Šárka Vitovská
Kontakt: 720 400 076, Vlachovasarka@seznam.cz
kabinet TV, konzultační hodiny: úterý 14:05 až 14:50

Výchovná poradkyně:

Mgr. Kateřina Joselová
Kontakt: 739 368 713, joselova.katerina@gmail.com
kabinet VV, konzultační hodiny: úterý 11:35 až 12:20

Kariéroví poradci:

Mgr. Markéta Palátová, Ing. Pavel Roubal, Mgr. Kateřina Joselová

Kontakty:

marpall@seznam.cz, pavel.roubal@centrum.cz, joselova.katerina@gmail.com

konzultační hodiny dle domluvy

4.       Podmínky pro poskytování poradenských služeb

Informovanost o službách

Informace o poskytovaných poradenských službách jsou veřejně přístupné na webových stránkách školy.

Dokumenty ke stažení jsou poskytnuty v sekci Povinně zveřejňované informace/Dokumenty ke stažení

Žáci jsou s Programem poradenských služeb seznamování v úvodu školního roku na třídnických hodinách. Zákonní zástupci jsou programem obeznámeni na třídních schůzkách v listopadu daného školního roku.
Pedagogové, případně další pedagogičtí pracovníci jsou s programem poradenských služeb seznamováni na pedagogické radě.

Práce s informacemi a s důvěrnými daty

Veškeré informace a důvěrná data, která se pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

To top