SRPG

Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia Pacov

Správní rada SRPG:

Předsedkyně: Alžběta Kolářová

Místopředsedkyně: Martina Lapáčková

Hospodářka: Andrea Červenková

Jaroslava Cihlářová
Denisa Fruhwirtová
Jana Hájková
Alena Plášilová
Lenka Soukupová
Borek Šurych

Stanovy:

I. Základní ustanovení
Název: Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia Pacov (dále jen Sdružení)
Sídlo: Pacov, Hronova 1079
Posláním Sdružení je podpora pacovského gymnázia a rozvoj duchovních hodnot studentů. Sdružení se zaměří zejména na

a) propagaci školy
b) finanční a materiální pomoc při modernizaci výuky
c) spolupráci s významnými osobnostmi žijícími v regionu, mimo něj i v zahraničí
d) rozvoj mezinárodních kontaktů školy, učitelů a studentů
e) spolupráci školy s městskými a obecními úřady, podniky, podnikateli a dalšími organizacemi
f) podporu studijní, sportovní a kulturní aktivity studentů
g) oceňování nejlepších studentů a absolventů školy
h) finanční podporu nadaných nebo sociálně slabých studentů
i) podporu aktivit školy v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
j) podporu společenského života školy
II. Orgány Sdružení
Sdružení je tvořeno rodiči žáků školy, učiteli gymnázia a dalšími příznivci školy.
Orgány Sdružení jsou:

a) valná hromada
b) správní rada
c) kontrolní komise
a) valná hromada Sdružení
Valná hromada Sdružení (VH) je nejvyšším orgánem Sdružení. VH je vždy usnášeníschopná.
Mezi úkoly VH patří zejména:

1) stanovení základních cílů Sdružení
2) schválení roční správy, správní rady včetně zprávy o hospodaření a rozpočtu na další období
3) volba správní rady
4) kontrola činnosti správní rady
5) stanovení pravidel vlastní vedlejší hospodářské činnosti pro další období
Všichni, kdo tvoří VH, mají hlasovací právo, každý jeden hlas. Usnesení VH jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných na VH.
VH svolává správní rada Sdružení, a to písemně, pozvánkou nejméně 14 dnů před konáním VH. Pozvánka musí obsahovat termín, místo, čas a program jednání.
b) správní rada Sdružení
Správní rada je výkonným orgánem Sdružení. Má 9 členů a je volena na období dvou let. Volbu členů správní rady uskutečňuje VH, návrh na kandidáty může podat kdokoliv před VH i v jejím průběhu. VH může při prokazatelném neplnění úkolů Sdružení správní radu nebo její jednotlivé členy odvolat.
Správní rada Sdružení volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře. Při této volbě má každý člen správní rady 1 hlas.
Správní rada řídí činnost Sdružení mezi valnými hromadami. Předseda zastupuje Sdružení navenek a je oprávněn vstupovat do právních vztahů, zavazovat Sdružení k povinnostem a nakládat s peněžními a jinými prostředky Sdružení v souladu s cíli Sdružení a plánem činnosti na příslušné období. (K nakládání s peněžními prostředky na účtě Sdružení je oprávněn pouze se souhlasem dalšího člena správní rady.) Předseda předkládá VH za správní radu Sdružení zprávu o činnosti za uplynulé období a plán činnosti na další období.
Místopředseda přebírá z pověření předsedy jeho pravomoce.
Hospodář spravuje prostředky Sdružení v souladu s cíli Sdružení. Předkládá VH zprávu o hospodaření Sdružení za uplynulé období a za správní radu předkládá ke schválení plán hospodaření a rozpočet na další období.
Správní rada Sdružení se schází nejméně 4x za rok, jednání řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, z nichž má každý jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Členství ve správní radě je čestné, členové mají nárok na náhradu nutných výloh vynaložených na činnost v radě.
c) kontrolní komise Sdružení
VH volí ze svého středu tříčlennou kontrolní komisi na období dvou let. Úkolem této komise je zejména kontrola hospodaření Sdružení, jeho vedlejší hospodářské činnosti a kontrola naplňování cílů Sdružení. Výsledky této kontroly předává VH při jejím zasedání. V případě zjištění závažných nedostatků v hospodaření Sdružení je kontrolní komise oprávněna svolat mimořádnou VH za obvyklých podmínek pro její svolání.
Zvolení členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu.
Kontrolní komise zasedá nejméně jedenkrát za rok a o svých závěrech hlasuje nadpoloviční většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
III. Majetek Sdružení
Majetek získává Sdružení zejména

1) z příspěvků od rodičů žáků školy
2) z darů a dotací fyzických či právnických osob, případně z dědictví
3) z příjmů z vlastní vedlejší hospodářské činnosti
4) z úroků, dividend, kapitálových fondů a kapitálové účasti
IV. Hospodaření Sdružení
Hospodaření Sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy.
Hospodářský rok Sdružení je shodný s kalendářním rokem. Hospodář jako člen správní rady je pověřen vedením účetnictví Sdružení a jeho případné vedlejší hospodářské činnosti. Disponuje razítkem Sdružení, vykonává v oblasti hospodaření rozhodnutí správní rady a je povinen na požádání předložit kontrolní komisi veškeré doklady Sdružení a poskytnout případné vysvětlení.
Prostředky Sdružení budou využívány zásadně v souladu s cíli Sdružení na zlepšení vybavení školy, řešení sociálního postavení žáků v obtížných situacích, podporu zahraničních stáží a ostatních forem výměny studentů či učitelů a organizování dalších aktivit směřujících k rozvoji poznání.
V. Podpisové právo
Veškeré písemnosti Sdružení musí být vždy podepsány nejméně dvěma členy správní rady, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda.
VI.

1) Stanovy Sdružení schvaluje a o jejich změnách rozhoduje VH dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných.
2) Není-li ve stanovách uvedeno jinak, řídí se činnost Sdružení obecně platnými právními předpisy.
3) Stanovy nabývají platnosti registrací dle § 8 nebo § 9 zák. č. 8319-90 Sb.
4) Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich přijetí VH
VII.
Sdružení zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny hlasů členů přítomných na VH
V Pacově dne 4. září 1998 – podepsáni zakladatelé Sdružení:
prof. PhDr. Miroslav Hladílek, CSc.
Mgr. Bohumíra Šudáková
Ing. Jana Divišová
Mgr. František Hofman

To top