SRPG

Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia Pacov, z. s. (SRPG)

Stanovy Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia Pacov, z. s.

Základní ustanovení
Název: Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia Pacov, z. s. (dále jen Sdružení)
Sídlo: Pacov, Hronova 1079
Posláním Sdružení je podpora pacovského gymnázia a rozvoj duchovních hodnot studentů. Sdružení se zaměří zejména na

a) propagaci školy
b) finanční a materiální pomoc při modernizaci výuky
c) spolupráci s významnými osobnostmi žijícími v regionu, mimo něj i v zahraničí
d) rozvoj mezinárodních kontaktů školy, učitelů a studentů
e) spolupráci školy s městskými a obecními úřady, podniky, podnikateli a dalšími organizacemi
f) podporu studijní, sportovní a kulturní aktivity studentů
g) oceňování nejlepších studentů a absolventů školy
h) finanční podporu nadaných nebo sociálně slabých studentů
i) podporu aktivit školy v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
j) podporu společenského života škol

Orgány Sdružení
Sdružení je tvořeno rodiči žáků Gymnázia Pacov, zaměstnanci Gymnázia Pacov a zakladateli Sdružení (Mgr. František Hofman, prof. PhDr. Miroslav Hladílek, CSc. a Ing. Jana Divišová).

Orgány Sdružení jsou:

  1. členská schůze
  2. správní rada
  3. kontrolní komise

Členská schůze je nejvyšším orgánem Sdružení.

Členská schůze je vždy usnášeníschopná.
Mezi úkoly členské schůze patří zejména:

1) stanovení základních cílů Sdružení
2) volba správní rady
3) kontrola činnosti správní rady
4) stanovení pravidel vlastní vedlejší hospodářské činnosti pro další období
Všichni členové Sdužení mají hlasovací právo, každý jeden hlas. Usnesení jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných na členské schůzi.
Členskou schůzi svolává správní rada Sdružení, a to písemně, pozvánkou nejméně 14 dnů před konáním členské schůze. Pozvánka musí obsahovat termín, místo, čas a program jednání.

Správní rada Sdružení
Správní rada je výkonným orgánem Sdružení. Má 9 členů a je volena na období dvou let. Volbu členů správní rady uskutečňuje členská schůze, návrh na kandidáty může podat kdokoliv před členslkou schůzí i v jejím průběhu. Členská schůze může při prokazatelném neplnění úkolů Sdružení správní radu nebo její jednotlivé členy odvolat.
Správní rada Sdružení volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře. Při této volbě má každý člen správní rady 1 hlas.
Správní rada řídí činnost Sdružení mezi valnými hromadami. Předseda zastupuje Sdružení navenek a je oprávněn vstupovat do právních vztahů, zavazovat Sdružení k povinnostem a nakládat s peněžními a jinými prostředky Sdružení v souladu s cíli Sdružení a plánem činnosti na příslušné období. (K nakládání s peněžními prostředky na účtu Sdružení je oprávněn pouze se souhlasem dalšího člena správní rady.) Předseda předkládá členské schůzi za správní radu Sdružení zprávu o činnosti za uplynulé období a plán činnosti na další období.
Místopředseda přebírá z pověření předsedy jeho pravomoci.
Hospodář spravuje prostředky Sdružení v souladu s cíli Sdružení. Předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření Sdružení za uplynulé období a za správní radu předkládá ke schválení plán hospodaření a rozpočet na další období.
Správní rada Sdružení se schází obvykle 4x za rok, jednání řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, moderuje ředitel školy, v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, z nichž má každý jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Členství ve správní radě je čestné, členové mají nárok na náhradu nutných výloh vynaložených na činnost v radě.

Kontrolní komise Sdružení
Členská schůze volí ze svého středu tříčlennou kontrolní komisi na období dvou let. Úkolem této komise je zejména kontrola hospodaření Sdružení, jeho vedlejší hospodářské činnosti a kontrola naplňování cílů Sdružení. Výsledky této kontroly předává VH při jejím zasedání. V případě zjištění závažných nedostatků v hospodaření Sdružení je kontrolní komise oprávněna svolat mimořádnou členskou schůzi za obvyklých podmínek pro její svolání.
Zvolení členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu.
Kontrolní komise zasedá nejméně jedenkrát za rok a o svých závěrech hlasuje nadpoloviční většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Majetek Sdružení
Majetek získává Sdružení zejména

  • z příspěvků od rodičů žáků školy
  • z darů a dotací fyzických či právnických osob, případně z dědictví
  • z příjmů z vlastní vedlejší hospodářské činnosti
  • z úroků, dividend, kapitálových fondů a kapitálové účasti

Hospodaření Sdružení

Hospodaření Sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy.
Hospodářský rok Sdružení je shodný s kalendářním rokem. Hospodář jako člen správní rady je pověřen vedením účetnictví Sdružení a jeho případné vedlejší hospodářské činnosti. Disponuje razítkem Sdružení, vykonává v oblasti hospodaření rozhodnutí správní rady a je povinen na požádání předložit kontrolní komisi veškeré doklady Sdružení a poskytnout případné vysvětlení.
Prostředky Sdružení budou využívány zásadně v souladu s cíli Sdružení na zlepšení vybavení školy, řešení sociálního postavení žáků v obtížných situacích, podporu zahraničních stáží a ostatních forem výměny studentů či učitelů a organizování dalších aktivit směřujících k rozvoji poznání.

V Pacově dne 29. 11. 2018

Správní rada SRPG:

Předsedkyně: Alžběta Kolářová

Místopředsedkyně: Martina Lapáčková

Hospodářka: Andrea Červenková

Jaroslava Cihlářová
Denisa Fruhwirtová
Jana Hájková
Alena Plášilová
Lenka Soukupová
Borek Šurych

To top