Maturitní zkouška

NABÍDKA ZKUŠEBNÍCH PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí, společné a profilové. Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musí úspěšně složit obě části maturity. Přihlášky k maturitní zkoušce podává každý žák maturitního ročníku k řediteli školy do 1. 12. 2022.

Společná část maturitní zkoušky

Zkušebními předměty ve společné části jsou:

  • český jazyk a literatura
  • cizí jazyk (anglický jazyk nebo německý jazyk) nebo matematika

Kromě 2 povinných zkoušek se žák může přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů:

  1. matematika rozšiřující
  2. matematika (pokud si žák nezvolil matematiku jako povinnou zkoušku)
  3. anglický jazyk (pokud si žák nezvolil anglický jazyk jako povinnou zkoušku)
  4. německý jazyk (pokud si žák nezvolil německý jazyk jako povinnou zkoušku)

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část se skládá:

ze zkoušky z českého jazyka a literatury

ze zkoušky z cizího jazyka (pokud si žák tento cizí jazyk zvolil jako povinnou zkoušku společné části)

z dalších 2 povinných zkoušek z nabídky:

anglický jazyk, německý jazyk, matematika, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, informatika a výpočetní technika

Z této nabídky nelze zvolit předmět, který zvolil žák jako povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky, tj. 4 povinné zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky musí být ze 4 různých předmětů.

Pokud si žák zvolí jako povinný předmět společné části matematiku, musí si jako povinný předmět profilové části zvolit alespoň 1 cizí jazyk.

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně však na úrovni B2 podle SERR.

Podmínkou pro možnost nahradit zkoušku z cizího jazyka je přihlášení nejméně ke 4 povinným profilovým zkouškám. Doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky předloží žák řediteli školy nejpozději 5 dní před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek a jejich úrovně je uveden v příloze nabídky zkušebních předmětů. Bude-li MŠMT aktualizovat seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro rok 2023, změní se příloha.

Žáci  mohou vykonat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky předmětů:

anglický jazyk, německý jazyk, matematika, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, informatika a výpočetní technika

Z této nabídky nelze v profilové části maturitní zkoušky zvolit stejný předmět, který si žák vybral jako povinný.

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně však na úrovni B1 podle SERR.

Podmínkou pro možnost nahradit zkoušku z cizího jazyka je přihlášení nejméně ke 4 povinným profilovým zkouškám a nejméně k 1 nepovinné profilové zkoušce. Doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky předloží žák řediteli školy nejpozději 5 dní před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek a jejich úrovně je uveden v příloze nabídky zkušebních předmětů. Bude-li MŠMT aktualizovat seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro rok 2023, změní se příloha.

Formy zkoušky:

Všechny zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Součástí zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků je písemná práce.

Ústní zkoušky profilové části se budou konat 22. 5. 2023 a 23. 5. 2023.

Mgr. Josef Novák, ředitel školy

Seznam četby k maturitě z ČJ

Seznam témat k maturitě z AJ

Seznam témat k maturitě z NJ

Maturitní vyhláška ve znění po poslední novelizaci

Výsledkový portál žáka

Novinky o maturitní zkoušce sledujte také na maturita.cermat.cz

Pravidla profilových zkoušek

Seznam povolených pomůcek

To top