Učíme se ze života pro život

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život.

  • registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
  • doba realizace projektu: 15. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Foto a video záznamy z výuky, ve které byly použité aktivizační a transferové nástroje:

Vytvořená videa:

Fyzika:

Hry ve fyzice (septima)

Pyramida (sexta)

Pyramida (tercie)

Určení tepla při tepelné výměně (sexta) 

Převody jednotek, pexeso (kvinta) 

Hry ve fyzice (kvinta) 

Flemingovo pravidlo (septima) 

Měření proudu v rozvětveném obvodu (septima) 

Bernoulliho vztah, příklady (kvinta) 

Diody a žárovky (septima – foto) 

Brainstorming fyzika (kvinta) 

Kirchhoffovy zákony (septima) 

Zobrazení kulovým zrcadlem (oktáva) 

Zobrazení spojkou a rozptylkou (oktáva) 

Boyleův-Mariottův zakon (sexta) 

Kirchhoffovy zákony (septima) 

Průměrná rychlost (kvinta) 

Rychlost světla (oktáva) 

Určení tepla při tepelné výměně (sexta) 

Matematika

Graf lineární funkce (sexta) 

Exponeciální funkce (sexta) 

Inverzní funkce (sexta) 

Biologie:

Výroba čaje (kvinta) 

Glykémie (septima)

Bílkoviny v uzeninách (kvinta) 

Genetika jazyka do korýtka (oktáva) 

Byliny (kvinta)

Houby a lišejníky (kvinta) 

Oko (septima) 

Ptačí kostra (kostra)

Srdce (septima)

Ucho (septima)

Lipnicovité (oktáva) 

První Mendelův zákon (oktáva) 

Základní genetické pojmy (oktáva) 

Ekologická hra Lesaria (sexta) 

Ptáci na krmítku (kvinta) 

Rostlinné orgány (sexta) 

Tok genetické informace v buňce (kvinta) 

Zelenina a její květ (kvinta) 

Chemie:

Stechiometrické výpočty z chemických rovnic (kvinta)

Stechiometrické výpočty z rovnic (septima)

Složení roztoků – hmotnostní zlomek (kvinta) 

Roztoky (kvinta)

Význam chemického vzorce (kvinta – foto)

Význam chemického vzorce (sexta – foto)

Význam chemického vzorce (septima – foto)

Nukleové kyseliny DNA (kvinta) 

Složení roztoků – látkové koncentrace (sexta) 

Složení roztoků – objemová procenta (sexta) 

Teoretický výpočet CHSK (oktáva) 

Výpočet stechiometrického koeficientu (kvinta) 

Informatika

Cloudové služby (sexta) 

Číselné soustavy a převody mezi nimi (sexta)

Číselné soustavy II (sexta) 

Elementární finanční výpočty v MS Excel (kvinta)

Počítačová rozhraní v AJ (sexta) 

Výpočet mzdy (kvinta) 

Výpočet mzdy (sexta) 

Výpočet mzdy (SIVT

Číselné soustavy a převody mezi nimi 1 (sexta) 

Číselné soustavy a převody mezi nimi 2 (sexta) 

Matematika v MS Excel (septima) 

Řešení soustav v lineárních rovnicích (oktáva) 

Základní pojmy ICT v AJ (septima) 

Základní pojmy ICT v AJ (sexta) 

Anglický jazyk:

Computer hardware (tercie)

Computer verbs (oktáva) 

The Internet (kvinta) 

Steve Jobs (sexta – foto)

Ed Sheeran, Justin Bieber I Don’t Care (kvinta)

The Beatles Here Comes the Sun (kvinta)

Computer application translation (kvinta) 

IF clauses (kvinta) 

Záznamová media v AJ (kvinta) 

Queen Bohemian Rhapsody (septima)

Sunflower Lee Malone (oktáva) 

Figures of speech (kvinta) 

Characters (oktáva) 

Základní pojmy ICT v AJ (oktáva) 

Výtvarná výchova:

Barvoměna (sexta – foto) 

Popis krajiny (kvinta – foto)

Didaktická hra (kvinta – foto)

Brainstorming 3D (sexta – foto)

Příprava 3D modelu (sexta – foto)

Renesance (kvinta – foto)

Neobnovitelné zdroje (kvinta)

Gotická architektura (kvinta – foto) 

Kritické myšlené III (kvinta – foto)

Kritické myšlení IV (kvinta – foto)

Barevné spektrum (sexta)

Barvy (septima)

Brainstorming (kvinta)

Jsem osově souměrný (sexta)

Klasicismus (septima)

Portrét podle Arcimbolda (kvinta)

Kompozice (kvinta)

Křížovky (kvinta)

Základní a podvojné barvy (sexta)

Goniometrická pohádka (sexta) 

Hudební výchova:

Lidové písně (kvinta – foto)  

Státní hymna (sexta – foto)

Hymna EU (kvinta) 

J Ježek (kvinta) 

Zeměpis:

Město (kvinta – foto)

Benelux (septima – foto) 

Západní Evropa (septima – foto) 

Západní Evropa, slepá mapa (septima – foto)

Náboženství (kvinta – foto) 

Obyvatelstvo (kvinta – foto)

Dějepis

Czechoslovak legions (septima)

17. listopad 1939 (oktáva) 

Hiroshima (sexta) 

Karel IV. (kvinta) 

Český jazyk

Jak vypadá správný životopis (oktáva)

Verbální a neverbální komunikace (kvinta) 

Kariérové poradenství

Zamyšlení nad profesní orientací (kvinta) 

Skryté profese (sexta – foto) 

Poznávání temperamentu (tercie) 

Jeden den mého života (kvinta – foto)

Příprava na přijímací pohovor (septima) 

Verbální a neverbální komunikace (oktáva) 

To top