O Pacově

Stručná historie a současnost Pacova

Na pomezí Českomoravské vysočiny, mezi Táborem a Pelhřimovem, leží půvabné městečko Pacov. Jeho nejstarší známá historie zasahuje do přelomu 13. a 14. století. První písemné zmínky o našem městě jsou ze začátku 14. století a hmotné doklady jsou ještě starší: K těm úplně nejstarším patří románsko – gotický náhrobek Hrona z Pacova, který je jedinečný po stránce historické i umělecké.

Obdobím prvního rozkvětu města můžeme nazvat 15. a 16. století; za vlády Malovců se dostává Pacovu prvních privilegií a úprav samosprávy, do téže doby spadá gotická přestavba kostela. V roce 1519 získává město právo volby purkmistra, užívání vlastního znaku a pečeti. Za Španovských z Lisova je r. 1597 Pacov povýšen na město panské. V období třicetileté války náleží pacovské panství Zikmundu Myslíkovi z Hyršova. Nebyl vrchností krutou, s městskou obcí žádné spory nevedl, poddaným sedlákům odpustil i dluhy, ovšem v otázkách víry jako přísný katolík zastupoval tvrdé protireformační snahy. Teprve začátek 18. století a vláda církevního řádu bosých karmelitánů znamená pro město celkový úpadek. Ti sice obohatili vzhled města o skvostný barokní kostel sv. Václava, ale jinak vládli velice tvrdě. K oživení hospodářského, kulturního a spolkového života dochází až v druhé polovině 19. století. Tady má svůj základ dnešní průmyslová výroba – strojírenství pro potravinářský průmysl, truhlářství a drobná kožená galanterie.

Roku 1888 dostává Pacov rychlejší spojení se světem otevřením českomoravské transverzální dráhy. Začátek 20. století znamená pro Pacov ještě prvenství v historii motocyklového sportu. 8. července 1904 je zde založena mezinárodní motocyklová federace a v roce 1906 se na pacovském okruhu jedou první mezinárodní motocyklové závody na našem území. Tuto historii připomíná roku 1964 pamětní deska na budově hotelu Panská a od roku 1974 pak expozice jednostopých vozidel na nedalekém hradě Kámen. Období po roce 1918 znamená po hospodářské stránce především rozvoj truhlářství. Kvalita pacovského nábytku byla vyhlášená a k jeho propagaci sloužily i dobře organizované nábytkářské trhy. Důležitými kulturními událostmi ve 20. a 30. letech byly akce spojené se jménem nejznámějšího pacovského rodáka – Antonína Sovy. Tento vynikající představitel české poezie devadesátých let se 26.2.1864 v Pacově narodil. Pacovsko se mu stalo věčným zdrojem básnické inspirace a sem se také na sklonku svého života často vracel. Návštěvy tehdy již těžce nemocného básníka byly pro město vždy výjimečnou kulturní událostí, právě jako pozdější vybudování obou Sovových pomníků (před zámkem a v parku). V těchto letech lze hledat kořeny dřívějších a snad současných Sovových Pacovů.

Léta německé okupace a 2. světové války znamenala především ztráty na lidských životech. Většina židovských obyvatel, jichž bylo ve městě poměrně hodně, se již z Terezína a dalších táborů nevrátila.

Počátek poválečných let znamená obnovu a oživení podniků a živností i kulturního a společenského života. Po roce 1948 jsou postupně všechny podniky a živnosti znárodněny. Na čas ustává i spolková činnost. Některé z kulturních spolků přecházejí později pod osvětovou besedu (např. divadlo, pěvecký sbor), některé zcela zanikají, jiné se naopak vytvářejí (např. národopisný soubor).

V 60. a 70. letech jsou podstatně rozšířeny podniky s tradiční výrobou, ale jsou budovány i podniky nové (stavební podnik, ČSAD, autoservis). Pro potřeby školství jsou vystavěny nové školní budovy, pro potřeby zdravotnictví pak poliklinika a lékárna.

V současné převratné době lze jen těžko objektivně zhodnotit pozitiva i negativa posledního, půlstoletého vývoje. Zcela určitě můžeme říct, že město utrpělo poměrně hodně po stránce urbanistické; hlavně necitlivým zásahem do historické zástavby centra, kdy byly vybourány celé části ulic a zbořeny, nebo nenahraditelně přestavěny některé památkově chráněné domy.

Pracovitost i rozvaha dnešních občanů města by měla být hlavní jistotou budoucího Pacova, takového, který bude skutečným domovem s vlastní nezaměnitelnou tváří pro všechny, kteří tu žijí.

oficiální stránky města Pacov

To top