Školní řád

Školní řád Gymnázia Pacov

1) Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Žáci mají právo

 • být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, znát svoji klasifikaci v jednotlivých předmětech a její zdůvodnění
 • vyjadřovat se adekvátní formou k záležitostem, které se jich týkají
 • na konzultaci u svého vyučujícího v případě dlouhodobé nepřítomnosti ve škole či nepochopení probíraného učiva
 • volit a být voleni do studentského sněmu
 • využívat vybavení školy za předpokladu dodržování pravidel stanovených odpovědnými vyučujícími
 • být seznámeni s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, tělesným nebo duševním násilím
 • požádat o uvolnění z tělesné výchovy ze zdravotních důvodů za předpokladu předložení lékařské zprávy
 • na studium podle individuálního vzdělávacího plánu, splňují-li podmínky pro jeho povolení

Poznámka: Za nezletilé žáky podávají veškeré žádosti jejich zákonní zástupci.

Docházka do školy

  • žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně, nejpozději 10 minut před zahájením vyučování, zúčastňovat se vyučování ve všech povinných a volitelných předmětech stejně jako všech akcí pořádaných školou v rámci vyučovacího procesu
  • nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, oznámím tuto skutečnost svému třídnímu učiteli prokazatelnou formou (jednorázové uvolnění nebo pravidelné uvolňování z výuky na více než dva dny oznamuje řediteli školy na formuláři stažitelném z webových stránek Gymnázia Pacov)
  • při absenci z nepředvídatelných důvodů je žák (u žáků mladších 18 let zákonný zástupce) povinen oznámit důvod nepřítomnosti neprodleně, nejpozději do 3 kalendářních dnů třídnímu učiteli
  • omlouvání absencí se provádí zápisem do oficiálního elektronického komunikačního prostředku
  • v případě pochybností o důvodech nepřítomnosti může třídní učitel požadovat lékařské potvrzení
  • při odchodu ze školy v době vyučování si žák vyžádá souhlas třídního učitele, popř. jeho zástupce nebo vedení školy, žáci mladší 18 let předloží písemný souhlas s podpisem svého zákonného zástupce (v případě neočekávaných událostí odsouhlasí zákonný zástupce odchod žáka ze školy telefonicky)

Poznámka: Porušení pravidel je podle závažnosti řešeno domluvou nebo výchovným opatřením. Opakované drobné provinění dříve vyřešené domluvou se řeší výchovným opatřením.

Další povinnosti

 • v průběhu vyučování jsou žáci povinni být čistě a slušně oblečeni a upraveni
 • v odborných učebnách a v tělocvičně používají žáci předepsaný oděv a obuv
 • žáci používají ke vstupu do školy a k odchodu ze školy hlavní vchod, po očistě obuvi dojdou určenou cestou do šatny, kde odloží svrchní oděv a přezují se do čistých přezůvek
 • před začátkem každé vyučovací hodiny jsou žáci povinni být v určené učebně
 • při vstupu vyučujícího do třídy žáci pozdraví povstáním v lavicích, stejný způsob pozdravu platí i v případě příchodu jiných dospělých osob, hodiny tělesné výchovy začínají nástupem žáků a podáním hlášení
 • žáci jsou povinni řádně se vzdělávat a svědomitě se připravovat na vyučování
 • v případě neúčasti na vyučování jsou žáci povinni doplnit si probrané učivo do 1 týdne od návratu do školy (v případě dlouhodobé nepřítomnosti mohou požádat o konzultaci s vyučujícími a lhůta jim bude přiměřeně prodloužena)
 • žáci jsou povinni plnit pokyny zaměstnanců školy včetně jiných forem organizace výuky, účast na distanční formě výuky je povinná
 • žáci jsou povinni sdělit údaje potřebné k vedení pedagogické dokumentace a nahlásit neprodleně jejich změny
 • žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni oznámit řediteli školy změnu zdravotní způsobilosti neprodleně poté, co k ní dojde
 • žáci jsou povinni chránit majetek školy; všechny činnosti, které mohou vést k ohrožování školního nebo soukromého majetku, jsou zakázány, každé poškození majetku musí být neprodleně hlášeno odpovědnému správci nebo třídnímu učiteli, viníci poškození majetku jsou povinni uhradit škodu
 • žáci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, provozní řády učeben a laboratoří; pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků jsou stanovena v Metodickém pokynu MŠMT č.j. 37 014/2005-25 ze dne 22. prosince 2005
 • žáci jsou povinni poskytnout neprodlenou první pomoc v případě zranění a každý úraz nahlásit v kanceláři školy
 • žáci jsou povinni během vyučovacích hodin mít vypnutý mobilní telefon uložený v tašce nebo v uzamčené skříňce

Poznámka: Porušení pravidel je podle závažnosti řešeno domluvou nebo výchovným opatřením. Opakované drobné provinění dříve vyřešené domluvou se řeší výchovným opatřením. Škody vzniklé kvůli nedodržení ustanovení školního řádu ze strany žáků se odstraňují na jejich náklady.

Žákům je zakázáno

 • ponižovat spolužáky a tělesně nebo psychicky jim ubližovat
 • narušovat svým chováním vzdělávání ostatních žáků a práci zaměstnanců školy
 • napovídat při zkoušení, podvádět a opisovat při písemných pracích, přebírat práce jiných autorů bez řádné citace zdrojů a vydávat je za své
 • v areálu školy a při všech akcích pořádaných školou užívat, přechovávat a distribuovat alkohol a nezákonné toxické látky
 • vstupovat bez dozoru do kanceláře školy, ředitelny, sborovny, kabinetů, tělocvičny, posilovny, nářaďovny a laboratoře chemie
 • nosit do školy nepotřebné drahé věci, škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost

Poznámka: Porušení pravidel je podle závažnosti řešeno domluvou nebo výchovným opatřením. Opakované drobné provinění dříve vyřešené domluvou se řeší výchovným opatřením. Zvlášť závažné případy řeší škola ve spolupráci s Policií ČR.

Komunikace s pedagogickými pracovníky

 • pedagogičtí pracovníci vydávají žákům nebo zákonným zástupcům pouze takové pokyny a informace, které mají bezprostřední souvislost s plněním školního vzdělávacího programu nebo učebního plánu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření
 • nikdo se nesmí žákům vměšovat do jejich soukromí, informace poskytnuté škole k vedení pedagogické dokumentace jsou důvěrné
 • pedagogičtí pracovníci se zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce o výsledcích výchovy a vzdělávání
 • žáci a jejich zákonní zástupci mohou využívat internetový školní informační systém

2) Provoz a vnitřní režim  školy

Režim dne

Provoz školy týkající se aktivit určených žákům je od 6:00 hod. do 17:00 hod. Budova školy je odkódována a otevřena v 6:00 hod. a uzamčena v 17:00 školníkem. Žáci vstupují do budovy hlavním vchodem vybaveným elektronickým vstupním zařízením. Vyučování začíná v 7:50 hod., výjimečně v 7:00 hod., a končí individuálně dle rozvrhu tříd. Dozor na chodbách je zajištěn 15 minut před začátkem vyučování, během všech přestávek a 5 minut po vyučování. Rozpis dozorů je vyvěšen ve sborovně.

Režim odborných učeben

Práce v odborných učebnách se řídí provozními a laboratorními řády platnými pro daný školní rok.

Režim stravování včetně pitného režimu

Škola nevlastní školní jídelnu, stravování je smluvně zajištěno se Školní jídelnou Za Branou, Pacov. V rozvrhu hodin je pamatováno na přestávku na oběd. Cesta na oběd a z oběda není součástí vyučování (žáci tudíž nemají zajištěný dozor). O hlavní přestávce mají žáci možnost zakoupit si svačinu v budově školy.

Podmínky tělesné výchovy

Povinná tělesná výchova je zařazena dvakrát týdně. Vyučující TV, případně jiní učitelé, zajišťují ještě výuku nepovinných sportovních her. Výuka probíhá obvykle v tělocvičně a posilovně, výjimečně škola využívá externí sportoviště. Šatny pro TV jsou vybaveny sprchami a umyvadly.

Rozpis vyučovacích hodin

1. vyučovací hodina: 7:50 hod. – 8:35 hod., přestávka 10 minut

2. vyučovací hodina: 8:45 hod. – 9:30 hod., přestávka 20 minut

3. vyučovací hodina: 9:50 hod. – 10:35 hod., přestávka 10 minut

4. vyučovací hodina: 10:45 hod. – 11:30 hod., přestávka 5 minut

5. vyučovací hodina: 11:35 hod. – 12:20 hod., přestávka 5 minut

6. vyučovací hodina: 12:12 hod. – 13:10 hod., přestávka 5 minut

7. vyučovací hodina: 13:15 hod. – 14:00 hod., přestávka 5 minut

8. vyučovací hodina: 14:05 hod. – 14:50 hod., přestávka 5 minut

9. vyučovací hodina: 14:55 hod. – 15:40 hod.

Poznámka: V případě potřeby může být zařazena 0. vyučovací hodina od 7:00 do 7:45 hod. Laboratorní práce mohou být organizovány jako nepřerušené bloky ze dvou vyučovacích hodin. Během hlavní přestávky od 9:30 do 9.50 hod. a v průběhu volné hodiny na oběd mohou v případě pěkného počasí žáci k oddechu využít prostor laviček mimo budovy  školy před hlavním vchodem.

3) Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 • žáci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, provozní a laboratorní řády
 • žáci jsou povinni poskytnout neodkladnou první pomoc v případě zranění a každý úraz nahlásit v kanceláři školy
 • v případě, že se žák cítí být ohrožen šikanou, nepřátelstvím nebo se cítí být diskriminován, je povinen se v dané věci obrátit na svého třídního učitele, popř. výchovného poradce, preventistu sociálně patologických jevů nebo jiného zaměstnance školy, kterému důvěřuje
 • při řešení sociálně patologických jevů škola postupuje podle Krizového plánu školy při vyšetřování šikany

Poznámka: Porušení pravidel je podle závažnosti řešeno domluvou nebo výchovným opatřením. Opakované drobné provinění dříve vyřešené domluvou se řeší výchovným opatřením. Zvlášť závažné případy řeší škola ve spolupráci s Policií ČR a Pedagogicko-psychologickou poradnou.

4) Podmínky zacházení s majetkem školy

 • žáci jsou povinni chránit majetek školy; všechny činnosti, které mohou vést k ohrožování školního nebo soukromého majetku, jsou zakázány
 • každé poškození majetku musí být neprodleně hlášeno odpovědnému správci nebo třídnímu učiteli, viníci poškození majetku jsou povinni uhradit škodu
 • pokud jsou žákům bezplatně poskytnuty učebnice nebo učební pomůcky, jsou povinni chránit je před poškozením a ztrátou, v případě neodevzdání uhradit jejich cenu v plné výši

Poznámka: Porušení pravidel je podle závažnosti řešeno domluvou nebo výchovným opatřením. Opakované drobné provinění dříve vyřešené domluvou se řeší výchovným opatřením. Škody vzniklé kvůli nedodržení ustanovení školního řádu ze strany žáků se odstraňují na jejich náklady.

5) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 • Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí ustanovením § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb. Formou hodnocení jsou klasifikační stupně. Pravidla udělování klasifikačních stupňů stanoví školní vzdělávací program.
 • Klasifikaci provádí příslušný vyučující danému předmětu, který na začátku školního roku seznámí žáky se zásadami hodnocení. Při určování klasifikačního stupně je učitel povinen posuzovat výsledky práce žáka objektivně a nesmí podléhat žádnému subjektivnímu ani vnějšímu vlivu.
 • Každý vyučující má právo požádat ředitele školy, aby po projednání na pedagogické radě nařídil komisionální přezkoušení žáka, který zameškal (v případě tělesné výchovy neodcvičil) v daném předmětu více než 30 % odučených hodin. Komisionální zkoušky jsou organizovány obdobně jako zkoušky opravné dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 13/2005 Sb.
 • Individuální vzdělávací plán v oprávněných případech povoluje ředitel školy a řídí se ustanovením § 5 vyhlášky č. 13/2005 Sb.
 • Hodnocení chování žáků se řídí ustanovením § 3 odst. (5) vyhlášky č. 13/2005 Sb.
 • Výchovná opatření se řídí ustanovením § 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb. Návrh na pochvalu, ocenění, napomenutí nebo důtku podává vyučující neprodleně třídnímu učiteli žáka a řediteli školy. Třídní učitel nebo ředitel školy neprodleně seznámí žáka a případně jeho zákonného zástupce s udělením výchovného opatření a s jeho důvody. Třídní učitel zapíše neprodleně záznam o výchovném opatření do třídního výkazu, ředitel školy zaznamená udělené výchovné opatření do elektronické školní matriky. Pedagogický sbor vychází při udělování výchovných opatření ze zásady legitimního očekávání, v obdobných okolnostech postupuje obdobným a nestranným způsobem.

V Pacově dne 1. 9. 2021